آویز دست

آویز دست

اویز دست
اویز دست

آویز دست یا اسلینگ Sling وسیله ای از جنس پارچه است که از گردن آویزان شده تا اندام فوقانی را محافظت کند.

این وسیله زیر ساعد را حمایت کرده و نیروی وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل میکند.

کاربرد:

– از آویز بعد از ترمیم زخم های اندام فوقانی استفاده میشود.

این آویز موجب بالا نگه داشتن دست و ساعد و در نتیجه کاهش احتمال تورم آنها می شود.

همچنین موجب حمایت از اندام فوقانی در مقابل ضربات احتمالی به آن میشود.

– از آویز دست در درمان بیمار بعد از جااندازی دررفتگی شانه و یا در درمان بسیاری از بیماری ها که نیاز به مدتی بیحرکتی شانه دارند استفاده میشود.

بعد از انجام بسیاری از اعمال جراحی شانه، اندام فوقانی را در یک آویز دست بیحرکت میکنند تا شانه مدتی استراحت کرده و آسیب های التیام یابند

– از آویز دست بعد از اعمال جراحی شکستگی استخوان، ترمیم تاندون ها و یا اعصاب در ناحیه بازو استفاده میشود

– از آویز برای مدتی بیحرکت کردن مفصل آرنج استفاده میشود.

آویز، مفصل آرنج را در ۹۰ درجه زاویه بیحرکت میکند.

این بیحرکتی موجب استراحت مفصل شده و موجب کاهش درد و تورم در بسیاری از بیماری های آرنج میشود.

همچنین بعد از بسیاری اعمال جراحی آرنج مانند درمان شکستگی ها و ترمیم آسیب های تاندون یا اعصاب ناحیه آرنج از آویز دست استفاده میشود. بعد از جااندازی دررفتگی آرنج هم معمولا مفصل را مدتی در آویز دست بیحرکت میکنند

–  درمان بسیاری بیماری های مچ دست و انگشتان که مدتی استراحت و بیحرکتی آن ها به بیمار کمک میکند

از این وسیله برای کمک به بیحرکتی بیشتر ساعد، مچ دست و کف دست بعد از درمان شکستگی ها و یا ترمیم تاندون یا اعصاب ناحیه استفاده میشود.

آویز موجب میشود تا مچ و کف دست کمی بالاتر قرار گزفته و کمتر ورم کنند.