بالش طبی

استفاده  از بالش طبی که گودی گردن را پر کند مناسب ترین حالت قرارگیری گردن در وضعیت خوابیده است.

همچنین مناسب ترین حالت خوابیدن جهت جلوگیری از مشکلات کمر و گردن، به صورت طاقباز خوابیدن است.

وضیت مناسب دیگر، قرار دادن بالش زیر زانوها و یا به پهلو خوابیدن و قرار دادن بالش بین دو زانوست .

همچنین بدترین نوع خوابیدن نیز، به شکم خوابیدن میباشد که فشار زیادی به کمر و گردن وارد میشود.

بالشهای طبی در کاهش فشار وارده به مهره های گردن و قسمت فوقانی ستون فقرات نقش مهمی دارند.

بالش طبی در مواردی مانند مشکلات آرتروز گردن و یا ناراحتیهای ستون مهره ها مانند دیسک گردن می تواند کمک کننده باشد.

بالشهای طبیهمچنین به حفظ پوزیشین صحیح ستون مهره ها در قسمتهای بالا (گردن) و پایین (کمر) ستون فقرات نیز کمک می کند.