بریس Minerva

بریس مینروا

بریس مینروا نوعی بریس گردنی- سینه ای- کمری است.

این بریس موجب بیحرکتی کامل گردن می شود.

در آسیب های ویپلش و یا شکستگی های مهره های گردنی و اعمال جراحی فیوژن مهره های گردنی نیز از بریس مینروا استفاده میشود.

همچنین این بریس در دررفتگی های مهره های گردنی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

اغلب دررفتگی های مهره های گردنی نیز به علت آسیب ها و ضربه های ناگهانی به وجود می آیند.