بریس Knee-Ankle-Foot Orthosis)KAFO)

بریس KAFO

بریس KAFO یا بریس بلند مفصل دار، یکی از معمول ترین وسایل کمکی است. این بریس وسیله ای است که همزمان مفصل زانو و مچ پا را کنترل می نماید و به طور کلی برای کسانی به کار می رود که دچار ضعف عضله چهار سر رانی ( Quadriceps ) می باشند.

ساختار بریس می تواند فلزی ، پلاستیکی (از ورقهای ترمو پلاستیک ) ، مواد رزینی ( Lamination ) و یا کربنی باشد.

جدا از جنس بریس، مفاصل بسیار متنوعی نیز برای آن به کار می رود مانند مفاصل دراپ لاک(Drop Lock) و یا اتولاک (Auto Lock).

کاربرد:
ـ فلج اطفال (Poliomyelitis)
ـ ضایعه نخاعی
ـ Genu Varum (پا پرانتزی )
– Genu Valgum (پا ضربدری )