تنیس اِلبو

تنیس اِلبو

تنیس البو
تنیس البو

بریس تنیس اِلبو حدود ۷-۶ سانتیمتر پهنا داشته و باید آنرا طوری بست که روی نقطه حداکثر درد نباشد، بلکه حدود یک پهنای انگشت زیر آن بسته شود.

پشت ساعد گروهی از عضلات هستند که تاندون یک سر آنها با هم به برجستگی مزبور وصل می شود و تاندون سر دیگر آنها به پشت مچ دست و انگشتان متصل می شود.

کار این عضلات بالا بردن مچ دست و انگشتان به سمت عقب است.

وقتی این عضلات در بعضی حالاتی زیاد مورد استفاده قرار گیرند (Overuse)، در محل اتصال تاندون آنها به برجستگی خارجی آرنج تغییراتی رخ می دهد که شبیه التهاب، ورم، ریش ریش شدن، پارگی های کوچک و تغییر قوام تاندون ( Degeneration ) است

و باعث درد می گردد که بیماری آرنج تنیس بازان نام دارد.

میزان سفت کردن آن باید به حدی باشد که محکم در محل خود بنشیند

ولی نباید آنقدر سفت شود که باعث تورم دست، یا سیاهرگهای آن و یا درد دست شود.

داخل این بریس یک قسمت برجسته وجود دارد که باید درست در امتداد برجستگی دردناک سمت خارج آرنج قرار گیرد و اگر روی ساعد چرخید باید چرخش آنرا اصلاح کرد.