زانو بند توانبخشی با مفصل مدرِّج

زانو بند توانبخشی با مفصل مدرِّج

زانو بند توانبخشی با مفصل مدرِّج بسیار مناسب برای بعد از جراحی های زانو البته با تشخیص پزشک می باشد .

همچنین مناسب جهت درمان بعضی از بیماری های زانو نیز هست.

کاربرد:

– ثابت سازی مفصل زانو در زاویه مطلوب (بین صفر تا نود درجه)
– ایجاد پایداری و جلوگیری از لغزش غیر طبیعی سطوح مفصلی در زانوهای ناپایدار
– حمایت از مفصل زانو