زانو بند فنردار نئوپرنی

زانو بند فنردار نئوپرنی

زانو بند فنردار نئوپرنی با اعمال محدودیت حرکتی به زانو، باعث کاهش درد می شود.

مفصل زانو را چهار رباط قدامی، خلفی، طرفی راست و طرفی چپ حمایت می نمایند که نقش مهمی را در استحکام این مفصل بر عهده دارند.

نواحی ران و ساق از دو استخوان دراز و توده عضلانی قابل توجهی تشکیل گردیده است که در ناحیه مفصل زانو به یکدیگر می پیوندند.

بخش های ران و ساق و زانو از آنجایی که همه در تحمل وزن نقش اساسی بر عهده دارند.

بنابراین پیوسته در معرض حوادث مختلف از یک ضربه خفیف گرفته تا آسیب ها جدی تر نظیر شکستگی یا ضایعات عضلانی قرار دارند.

زانوبند
زانوبند

کاربرد:

– در کشیدگی رباط های اطراف زانو که نیاز به مهار حرکات طرفی زانو می باشد.
– در صدمات ورزشی و متعاقب جراحی های انجحام شده بر روی رباط ها.
– در آسیب های عضلات اطراف زانو که نیاز به بی حرکتی نسبی مفصل وجود دارد.
– وجود تورم در نواحی انتهای ران و فوقانی ساق ، متعاقب ضربه.