شست بند (thumb Spica)

شست بند

شست بند
شست بند

شست بند:

شست مهم ترین انگشت دست می باشد.

بسیاری از حرکات ترکیبی بین انگشتان به محور شست و سلامت مفاصل و تاندون های عمل کننده بر روی آن بستگی دارد.

حرکات ریز و ظریف دست نیز تقریبا همگی با مشارکت شست امکان پذیر است.

تاندون های عمل کننده بر روی شست به دلیل استفاده مکرر و فعالیت های نظیر پیچاندن، چنگ زدن، نوشتن و تایپ در معرض التهاب قرار می گیرند.

درد در ناحیه مچ و ساعد دقیقاً در بالای انگشت شست می تواند به دلیل آرتروز مفاصل مرتبط یا التهاب تاندون های عمل کننده بر روی شست باشد.

بهترین درمان در این زمان، اجتناب از خم کردن انگشست شست و نگه داشتن آن در وضعیت ثابت میباشد.

جهت جلوگیری از خم شدن انگشت شست، ما ” شست بند ” را به شما پیشنهاد میدهیم.