گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia)

گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia)

گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia)
گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia)

گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia) : ستون فقرات گردنی شامل هفت مهره و دیسکهای بین مهره ای میباشد.

این مهره ها ضمن تحمل وزن سر، عامل حرکات متنوع بدن نیز میباشد.

ریشه های عصبیِ اندامهای فوقانی از میان مهره های گردن عبور نموده و سپس به بازو،ساعد و انگشتان دستان میرسد.

آرتروز و دیسک فقرات گردنی یکی از شایعترین بیماریهای فقرات گردن میباشد.

این بیماری موجب فشار به ریشه های عصبی و ایجاد درد،بی حسی و گزگز شدن در اندام فوقانی میشود.

ضعفهای عضلانی ناحیه گردن و وضعیت های غلط در ایستادن، نشستن، خوابیدن و … میتواند عامل بروز درد در ناحیه گردن شود.

کشیدگیهای ناگهانی و بیش از حد در ناحیه گردن نیز یکی دیگر از عوامل بروز درد  می باشد.

شکستگیهای ثابت مهره های گردن که در حوادث یا آسیبهای ورزشی حادث میشود نیاز به ثابت نگه داشتن گردن جهت تسکین درد و درمان دارند.

گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia) یکی از شناخته شده ترین و موثرترین ارتزهای گردنی است که در درمان و یا کمک به درمان اختلالات ناشی از آسیبهای ضربه ای و غیر ضربه ای گردن استفاده میشود.

در بسیاری از بیماریهای مهره های گردنی و نیز پس از جراحیهایی که بر روی مهره های این ناحیه انجام میشود محدودیت حرکتی در تمام جهات نیاز میباشد.

این ارتز بیشترین ثبات حرکتی در جهات مختلف را از میان اورتزهای پیش ساخته ایجاد میکند و میتواند.

گردن بند فیلادلفیا (Philadelphia) تا حد قابل قبولی فشار را از روی مهره های گردن میکاهد.

به همین دلیل وزن سر را به کمربند شانه ای منتقل کند.