بریس ﻣﻴﻠﻮاکی

بریس ﻣﻴﻠﻮاکی

بریس ﻣﻴﻠﻮاکی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ارﺗﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻓﻮرﻣﻴﺘﻲ اﺳـﻜﻮﻟﻴﻮز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺰ ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ ﺣﺪود ۲۳ ساعت در شبانه روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

این بریس به دور تنه بسته میشود تا در درمان بعضی از انواع انحراف جانبی ستون مهره به بیمار کمک کند.

اﻳﻦ ارﺗﺰ دارای ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮدﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪام (جلو) آن ﻳﻚ ﭘﺪ ﭼﺎﻧﻪ ای و در ﺧﻠﻒ (پست) آن دو ﭘﺪ ﭘﺲ ﺳﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

بریس میلواکی همچنین دارای ﻳﻚ ﺑﺎر ﻗﺪاﻣﻲ و دو ﺑﺎر ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺨﻮان ﻟﮕﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده از بریس ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗوﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺸﺨﺼـﻲ را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﻮاﺑﻴﺪه، ﻧﺸﺴﺘﻪ، اﻳﺴﺘﺎده و در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻳﻦ ﺗﻤـﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺎ و ﺑﺪون ارﺗﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

باید به یاد داشت که ارتز میلواکی برای کنترل و تصحیح انحراف ۴۰ تا ۴۵ درجه استفاده می شود.

عملکرد بریس میلواکی :

 ۱ کاهش انحنا

۲  جلوگیری از پیشرفت انحنا

۳  پایدار نگه داشتن میزان کاهش انحراف در طول مدت استفاده.