Home Phone

آویز دست با دورتنه

آویز دست با دورتنه

اویز دست با دور تنه
اویز دست با دور تنه

آویز دست با دورتنه ، راحتی و حمایـت موثـری را در طـول درمـان بسـیاری از آسـیـب دیـدگی های شـانه و همچنین بعد از عمل جراحی فراهم می آورد.

این محصول طبی، جهت تثبیت و پشتیبانی، دست را برای راحتی وحفاظت در جلـوی سینه قرار می‌دهد و آن را نگه می دارد.

این ارتز همجنین موقعیـت کتف و بازو را در حالت منـاسب حفظ می کنـد.

بندهـای شانـه بـرای تناسب هرچه بهتر به طور کامل قابل تنظیم می باشند.