Home Phone

پتلار(کشکک) بند

پتلار(کشکک) بند:

موارد استفاده از پتلار(کشکک) بند :

بستن یک پتلار(کشکک) بند طبی در زیر کاسه زانو به رفع فشار از مفصل و در نتیجه کاهش شدید درد کمک می کند.

این نوارها به راحتی قابل استفاده و بسیار موثر هستند.

همچنین زانوبندهای بند دار هم بر تاندون زیر کاسه زانو فشار خفیفی را اعمال می کنند تا به تسکین درد و بهبود ثبات زانو کمک کنند.