Home Phone

گردنبند طبی نرم (soft collar)

گردنبند طبی نرم (soft collar)

گردنبند طبی نرم (soft collar) از اسفنج لاستیکی ضخیم پوشانده شده با پنبه تهیه می‌شود.

گردنبند طبی نرم برای نگه داشتن گردن و کنترل درد پس از آسیب دیدگی کاربرد دارد.

گردنبند طبی نرم یک محافظ انعطاف‌پذیر بوده و به سادگی دور گردن پیچیده و مهره‌های گردن را تثبیت می‌کنند.

هدف اصلی استفاده از این گردنبندها کمک به بهبود تدریجی شرایط مشکل به صورتی است که بیمار دیگر نیازی به استفاده از بریس نداشته باشد.